Το αντικείμενο του έργου αφορά την ανάπτυξη και ολοκλήρωση του συστήματος SmartGlove, τo οποίο είναι ένα «έξυπνο» γάντι για αξιολόγηση ασθενών που πάσχουν από νευροεκφυλιστικές ασθένειες και κυρίως την νόσο του Πάρκινσον. Με τη μέχρι τώρα τακτική, το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό προσπαθεί να εξάγει συμπεράσματα για την κινητική κατάσταση του ασθενή με τη χρήση ερωτηματολογίων και με τη φυσική παρουσία του ασθενή στην κλινική. Όπως είναι αναμενόμενο, αυτή τακτική περιέχει ένα βαθμό υποκειμενικότητας και πολλές φορές, δεν είναι εύκολο ο ασθενής να μεταφέρει την ακριβή εικόνα στο προσωπικό. 

Στόχος του έργου είναι να δοθεί στο ιατρικό προσωπικό η δυνατότητα για ασύγχρονη και απομακρυσμένη παρακολούθηση κινητικών συμπτωμάτων των ασθενών, καθώς και την αυτόματη και αντικειμενική αξιολόγησής τους. Οι ασθενείς θα μπορούν οποιαδήποτε στιγμή της ημέρα να χρησιμοποιούν το σύστημα SmartGlove στο χώρο τους, χωρίς την επίβλεψη ιατρικού προσωπικού. Στη συνέχεια, το σύστημα θα επεξεργάζεται τα βιοσήματα του ασθενή με τη χρήση εξιδεικευμένων αλγορίθμων. Τέλος, οι γιατροί, στο δικό τους χρόνο, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα και στην ανάλυση των βιοσημάτων, καθώς και στα υπάρχοντα ερωτηματολόγια που θα παρέχονται από το σύστημα.

Οι επιμέρους στόχοι του έργου είναι:

  • Ολοκλήρωση του σχεδιασμού της συσκευής (SmartGlove) και παραγωγή πρωτοτύπων.
  • Ανάπτυξη όλων των εργαλείων λογισμικού (mobPark, δικτυακή πλατφόρμα) για την ολοκλήρωση του συστήματος – προϊόντος.
  • Πρώτη πιλοτική εφαρμογή του συστήματος: χρήση και αξιολόγηση του συστήματος από ασθενείς με την νόσο του Πάρκινσον και άτομα ελέγχου, με στόχο την αξιολόγησή του.
  • Δημιουργία μιας χαρακτηρισμένης βάσης δεδομένων βιοσημάτων (από την πρώτη πιλοτική εφαρμογή).
  • Ανάπτυξη μιας μεθόδου έξυπνης ανάλυσης των βιοσημάτων με στόχο την αυτόματη ανίχνευση και ποσοτικοποίηση κινητικών συμπτωμάτων.
  • Ενσωμάτωση της μεθόδου στην συσκευή – ολοκλήρωση του συστήματος.
  • Δεύτερη πιλοτική εφαρμογή του συστήματος: αξιολόγηση του τελικού προϊόντος.

Skip to content