Συμμετείχαμε σε ένα από τα μεγαλύτερα συνέδρια στο τομέα της Βιοπληροφορικής και Βιοϊατρικής, στο IEEE BIBE 2019. Το 19ο ετήσιο Διεθνές Συνέδριο της IEEE για τη Βιοπληροφορική και τη Βιομηχανική στοχεύει στην ένωση μεταξύ της Βιοπληροφορικής και της Βιομηχανικής / Βιοϊατρικής, δύο συμπληρωματικοί κλάδοι που μπορούν να συμβάλλουν θετικά για την πρόοδο της έρευνας και ανάπτυξης σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς, όπως σε πολύπλοκα ιατρικά και βιολογικά συστήματα, γεωργία, περιβάλλον, δημόσια υγεία.

Το paper υποβλήθηκε στο συνέδριο με τίτλο, ‘Automated Assessment of Pain Intensity based on EEG Signal Analysis’. Σε αυτήν την δημοσίευση παρουσιάζεται μια νέα μέθοδος για την αυτοματοποιημένη αξιολόγηση της έντασης του πόνου χρησιμοποιώντας δεδομένα ΗΕΓ (ηλεκτροεγκεφαλογραφία). Εγγραφές ΗΕΓ από είκοσι δύο (22) υγιείς εθελοντές καταγράφονται με το Emotiv Epoc+ χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλα Cold Pressor Test (CPT). Τα ληφθέντα αποτελέσματα ως προς την ακρίβεια έφθασαν σε ποσοστό 72,7%, γεγονός που καθιστά την μέθοδο κατάλληλη για την αυτοματοποιημένη ανίχνευση του πόνου.

Το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από το έργο «Smart Glove for Assessment of the Motor Condition of Patients with Neurodegenerative Diseases (SmartGlove)», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Σχετικά Άρθρα

Skip to content